Administración de Fincas Administración de Fincas

Administración de Fincas

  • Constitución de comunidades de propietarios, elaboración de estatutos e regulamento de réxime interno.
  • Altas en catastro.
  • Contabilidade e xestión de contas.
  • Confección de presupostos e control orzamentario.
  • Convocatoria de xuntas.
  • Redacción de actas.
  • Xestión laboral de empregados de fincas.
  • Relación con empresas subministradoras de servizos comúns, entidades bancarias, compañías aseguradoras, organismos oficiais, e en xeral, todo o necesario para o bo funcionamento da comunidade.