Asesoría Fiscal- Contable Asesoría Fiscal- Contable

Asesoría Fiscal- Contable

O noso equipo de profesionais encargarase de darlle un asesoramento permanente e integral en materia contable:

 • Xestión contable mensual.
 • Información actualizada sobre o estado da súa empresa.
 • Elaboración e presentación de libros obrigatorios e contas anuais.
 • Revisión e avaliación dos sistemas de control interno.
 • Deseño e implantación de sistemas de contabilidade e xestión.

Do mesmo xeito, daremos resposta a calquera necesidade no eido fiscal:

 • Auditoría previa da situación da empresa.
 • Avaliación de continxencias fiscais, revisións, etc.
 • Estratexia e planificación fiscal.
 • Inspección da Axencia Tributaria, recursos e reclamacións.
 • Asesoramento Fiscal Integral.

Realizaremos por vostede a declaración dos seus impostos:

 • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
 • Imposto sobre o Valor Engadido.
 • Imposto de Sociedades.
 • Imposto de Actividades Económicas.
 • Imposto de Transmisións Patrimoniais.
 • Imposto de Sucesións e Doazóns.