Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

1. DOMINOS

Que os dominios www.gonzalezasociados.es pertencen a CONTANÓS, S.L.(en diante CONTANÓS).

2. DATOS SOCIAIS.

CONTANÓS
CIF B70129093
RÚA NOVA, 31 BAIXO,
15680 ORDES (A CORUÑA) ESPAÑA

3. CONDICIÓNS DE USO

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a CONTANOS@CONTANOS.COM, para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

I.- Usuarios/as

O acceso a e/ou uso do sitio web de www.gonzalezasociados.es (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vigente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra CONTANÓS ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de CONTANÓS ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente empréguense na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio Web do CONTANÓS.

III.- Modificación unilateral

CONTANÓS poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperligazóns

O establecemento de calquera "hiperligazón" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de CONTANÓS estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio Web de CONTANÓS.
 • Agás consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao CONTANÓS.
 • Baixo ningunha circunstancia, CONTANÓS será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a "hiperligazón" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade

CONTANÓS non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenaxe, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos generalmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidad, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, CONTANÓS resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. Propiedade Intelectual

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/a considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/as dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar a bendita circunstancia a CONTANÓS indicando:

 • Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.
 • Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación no Web.
 • Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 • Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidad das informacións facilitadas na notificación.

A marca CONTANÓS e a súa correspondente marca gráfica é marca rexistrada e queda prohibida a súa reprodución ou uso sen a autorización do seu titular. Igualmente calquera outra marca do CONTANÓS que apareza nos sitios web detallados no apartado 1 deste aviso.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros/as é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/as.

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdicción

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

CONTANÓS e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do enderezo do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumplimiento do aquí establecido. No caso de que o Usuario/a teña o seu enderezo fóra de España, CONTANÓS e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de ORDES.

4. POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un arquivo de información que o servidor deste sitio web envía ao ordenador/smartphone/tablet de quen accede á páxina para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde devandito equipo. As webs de CONTANÓS utilizan diversos tipos de cookies (técnicas, analíticas e sociais) únicamente coa finalidade de mellorar a navegación do usuario no sitio web, sen ningún tipo de obxecto publicitario ou similar. As webs de Grupo Isonor, a través das cookies non recollen datos persoais algún. Todas as cookies propias son temporais e desaparecen ao concluír a sesión.

As webs de CONTANÓS utilizan neste sitio web as cookies que se detallan no cadro seguinte:

 • Cookies técnicas necesarias ou convenientes para a prestación de determinados servizos. Se se desactívan estas cookies, non poderá recibir correctamente os contidos do sitio web.
 • Cookies analíticas, para o seguimiento e análise estatística do comportamento do conxunto dos usuarios. Se se desactívan estas cookies, o sitio web poderá seguir funcionando, sen prexuízo de que a información captada por estas cookies sobre o uso da nosa web e sobre o seu contido permite mellorar os nosos servizos.
 • Cookies de redes sociais externas, que se utilizan para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) e que se xeran únicamente para os usuarios de devanditas redes sociais. As condicións de utilización destas cookies e a información recompilada regúlase pola política de privacidad da plataforma social correspondente.

O usuario poderá -en calquera momento- elixir que cookies quere que funcionen neste sitio web mediante:

5. PROTECCIÓN, RECOLLIDA E TRATAMENTO AUTOMATIZADO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

CONTANÓS é a denominación comercial baixo a que actúa o conxunto de empresas relacionadas no punto 2.

CONTANÓS informa aos/ás USUARIOS/USUARIAS acerca de su Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, para que os/as USUARIOS/USUARIAS determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos persoais a través do formulario electrónico que enlaza con este documento.

Os datos serán utilizados para enviar información comercial e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros de CONTANÓS.

Os/as USUARIOS/AS teñen recoñecidos, e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición ao tratamento, uso e cesión dos seus datos mediante comunicación por correo postal dirixido a CONTANÓS, RÚA NOVA, 31 BAIXO, 15680 ORDES (A CORUÑA) ESPAÑA, acompañando neste caso copia del D.N.I. ou mediante calquera outro medio válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.