Política de Privacidade

Inicio Política de Privacidade

PROTECCIÓN, RECOLLIDA E TRATAMENTO AUTOMATIZADO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

CONTANÓS é a denominación comercial baixo a que actúa o conxunto de empresas relacionadas no punto 2 do Aviso Legal.

CONTANÓS informa aos/ás USUARIOS/USUARIAS acerca de su Política de Protección de Datos de Carácter Persoal, para que os/as USUARIOS/USUARIAS determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar os seus datos persoais a través do formulario electrónico que existe na nosa web.

Os datos serán utilizados para enviar información comercial e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros de CONTANÓS.

Os/as USUARIOS/AS teñen recoñecidos, e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición ao tratamento, uso e cesión dos seus datos mediante comunicación por correo postal dirixido a CONTANÓS, RÚA NOVA, 31 BAIXO, 15680 ORDES (A CORUÑA) ESPAÑA, acompañando neste caso copia del D.N.I. ou mediante calquera outro medio válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.